Inschrijven

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in
Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de
basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. 

Aanmelden voor de basisschool 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de
basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van
uw eerste voorkeur. 
Wij organiseren zes keer per jaar informatieochtenden, de data en wijze van aanmelding voor deze informatieochtend
vindt u hier

Let op: 
Het is niet meer mogelijk om uw kind aan te melden voor groep 5, omdat deze groepen voor het schooljaar 2017/2018 vol zitten.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang
wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op
Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van
uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school. 

Voorrang kinderen buiten Amsterdam
De Horizon geeft voorrang aan kinderen die in een deel van Badhoevedorp en Lijnden wonen.
Ons voorrangsgebied komt neer op een maximale loopafstand van circa 1.500 meter tussen school en
woonadres. Op Amsterdam.nl/schoolwijzer ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. Kinderen
die in ons voorrangsgebied (in Amsterdam, Badhoevedorp én Lijnden) wonen, krijgen bij de plaatsing voorrang.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te
leveren.
* Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
* Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer
   of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
* Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op
   nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn.
* Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het
   aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. 
* Ook voor een kind dat al naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd
   worden.
* Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
* Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet
   correct zijn. 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. 
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:
bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een
adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor: 
* kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014   1 november 2017
* kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014   2 maart 2018
* kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015   1 juni 2018
* kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015   2 november 2018

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij
onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de
hoogst mogelijke school van voorkeur.  
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. 

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in
de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen
de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking
voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast: 
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van
    eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
        die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; 
    b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
        school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool; 
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven 
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de
school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken,
moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.  Pas daarna is uw inschrijving
definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Locatie
De Horizon is gevestigd op twee locaties in De Aker. U kunt bij het inschrijven uw voorkeurslocatie aangeven
en levert het aanmeldformulier ook in bij de locatie van uw eerste keuze. Wij proberen met uw voorkeur rekening
te houden, maar kunnen daarbij niets toezeggen omdat wij rekening houden met een evenwichtige groepsverdeling.
Wij streven ernaar dat kinderen gedurende de schoolloopbaan op dezelfde locatie blijven. Ook dit kunnen wij niet
garanderen.

Wennen
Kan uw kind geplaatst worden, dan krijgt u een aantal weken voor de vierde verjaardag van uw kind een
welkomstbrief. Hierin kunt u lezen in welke groep uw kind is geplaatst en wie de leerkracht is. Ook staat er informatie
in over hoe uw kind kan komen wennen in de klas. Het belangrijkste van het wennen is, dat uw kind zich prettig en
veilig gaat voelen in de klas. Als het gaat om een ouder kind, dan zullen wij met de ouders overleggen of en wanneer
het kind een dag gaat meedoen in de nieuwe groep.

Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte
Bij aanmelding stellen wij en aantal onderwijskundige vragen over het kind. Vervolgens gaan wij na of wij in staat
zijn het kind goed onderwijs te bieden. De behoefte van het kind en de mogelijkheden van de school staan hierbij
centraal. Het besluit tot toelating of weigering is altijd een schoolbesluit.

Meer informatie  Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO
(de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl  Op de website van het
BBO vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.
Ook vindt u informatie op de website van de Gemeente Amsterdam en via deze animatie.

 

 

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data