Verplichtingen en Inspectie

​In de wet zijn een aantal plichten van de school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd.

Op tijd op school.

Kinderen die te laat komen missen een deel van de les. Daarnaast werkt te laat komen storend voor andere kinderen en de voortgang. Lees meer

Ziekte en verzuim

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen dan meldt u dit telefonisch aan de conciërge. 020-6672281. Ook ouders van de Brenner melden het verzuim op dit telefoonnummer. Lees meer

Verlof en vakantie

De wet schrijft voor dat kinderen geen vakantie mogen nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties. In uitzonderlijke gevallen kan de directeur hiervoor, in overleg met de leerplichtambtenaar, toestemming geven. Lees meer

Lesuitval

De Horizon voorkomt lesuitval zoveel mogelijk. Als een leerkracht ziek is, zorgen we voor vervanging. Als er geen vervanger beschikbaar is, verdelen we de kinderen over de andere groepen volgens een vast verdeelrooster. In een zeer uitzonderlijk geval vragen wij de opuders om de kinderen een dag thuis te houden. Wij laten kinderen nooit naar huis gaan zonder dat de ouders hierover geïnformeerd zijn.

Schorsen of verwijderen

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een school genoodzaakt zijn een leerling schorsen(tijdelijk van school sturen) of verwijderen (definitief van school sturen). Lees meer

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data