Leren in een Daltonschool

De Daltonwaarden verantwoordelijkeid, zelfstandigheid en samenwerken krijgen voor leerlingen betekenis in het leerproces. De leermiddelen die wij op de Horizon gebruiken ondersteunen dit proces.

De weektaak, de takentijd en de taakkaart

Het ene kind leert makkelijker en/of sneller dan het andere kind. Het onderwijs op de Horizon is afgestemd op deze verschillen tussen leerlingen. Dat doen we onder andere door te werken met de weektaak.
Elk kind krijgt een weektaak met opdrachten die passen bij zijn eigen niveau en zijn eigen tempo. De opdrachten worden verwerkt in de takentijd. Dit is een periode waarin de kinderen hun taken verwerken. Er zijn verplichte taken en keuzetaken. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde zij aan hun taken werken. Zij leren hoe ze hun tijd effectief kunnen indelen. Daarom bouwen we het werken met weektaken langzaam op: in de onderbouw krijgen kinderen één of meerdere taken per dag. In groep 8 plannen de kinderen hun taken zelf in over de hele week. De taakkaart is een eenvoudig hulpmiddel dat kinderen helpt het overzicht over de week te behouden. Kinderen die moeite hebben met plannen en de juiste keuzes maken krijgen daarbij hulp.

Takentijd

In de takentijd zijn kinderen zelfstandig aan het werk. Hierdoor heeft de leerkracht de ruimte om kleine groepjes kinderen extra te helpen. In het groepsplan geeft de leerkracht aan welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben en wat er extra geoefend moet worden.

 

 

Taak-kiesbord

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met een taak-kiesbord. Dit bord is een hulpmiddel om de kinderen voor te bereiden op het werken met de taakkaart in de groepen 3 tot en met 8. Naast het taak-kiesbord werken de oudste kleuters met eigen taakkaart. Door het werken met het taak-kiesbord en de taakkaart leren de kinderen de dag te overzien, keuzes te maken en zelf het werk te plannen. De leerkracht maakt een overzicht van de taken die er zijn. De kinderen laten op het bord of hun taakkaart  zien voor welke taak zij kiezen. Daarnaast  geven zij hierop aan dat de taak klaar is.

Dagritmebord

Elke dag heeft een vast dagritme. Dat geeft de kinderen structuur en houvast. In iedere klas wordt het ritme zichtbaar gemaakt op het dagritme bord. Kinderen kunnen daardoor de dag overzien. Ze zien daardoor welke activiteiten elkaar opvolgen.

Maatjeswerk

Op de Horizon werken de kinderen op verschillende manieren samen met andere kinderen. Dit noemen we maatjeswerk. Kinderen hebben maatjes in de groep, maar kunnen ook een maatje hebben in een andere groep. Bijvoorbeeld als bovenbouwleerlingen leerlingen uit de onderbouw helpen.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data