Passend Onderwijs

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. De school onderzoekt dan de onderwijsbehoefte van het kind en stelt in overleg met de ouders  vast wat de beste aanpak is om het kind te helpen. Meestal kunnen we zelf de ondersteuning geven. Maar soms is het moeilijk de juiste aanpak te vinden of kunnen wij de hulp niet bieden die het kind nodig heeft. In die gevallen roepen wij, met toestemming van ouders, hulp van specialisten in. Scholen en instellingen in Amsterdam  werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind, liefst in de nabije omgeving, onderwijs krijgt dat aansluit bij wat het nodig heeft. Dit beleid is door de overheid ingevoerd onder de naam Passend Onderwijs.

Onze zorgstructuur

Om het passend onderwijs inhoud te geven, zijn er op de Horizon  intern begeleiders werkzaam die de leerkracht ondersteunen en begeleiden in hun klas. Zij werken samen met leerkrachten aan het opstellen van groepsplannen en begeleiden leerkrachten bij de organisatie van de uitvoering. Tevens bespreken zij twee keer per jaar de leerresultaten. Op grond van de resultaten worden nieuwe groepsplannen geformuleerd en uitgevoerd.
Als een kind een speciale onderwijsbehoefte heeft en er onderzocht moet worden wat de wenselijke aanpak is, neemt de zorgcoördinator de taak van de intern begeleider over. De zorgcoördinator werkt nauw samen met de ouders, de leerkracht en externe instanties om voor het kind het juiste onderwijs te realiseren. 

De intrnbegeleiders en zorgcoördinatoren vormen samen het ondersteuningsteam. Zij werken samen met partners van buiten de school, zoals een orthopedagoog, schoolmaatschappelijkwerk, GGD, jeugdbescherming en de wijkagent. 

Wilt u contact met ons ondersteuningsteam? E-mail adressen en telefoonnummer vindt u op de contactpagina.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data