Over De Horizon

De Horizon is een openbare Daltonbasisschool in Osdorp-de Aker in Amsterdam Nieuw-West. Wij bieden kinderen een doorgaande en continue ontwikkeling, waardoor ze kunnen uitgroeien tot wereldburgers.

Openbare school

De Horizon is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom op onze school, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Dat geldt ook voor onze leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in onze diverse en multiculturele samenleving. Wij werken samen in een democratische sfeer, met als uitgangspunten onderling vertrouwen en respect. 

 

Daltononderwijs

De Horizon is een daltonschool. De centrale daltonwaarden - verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheden reflectie - vormen de basis voor onze visie op onderwijs. Ons onderwijs is gericht op de brede ontwikkeling van een kind: cognitief, maar ook creatief, sociaal en lichamelijk. Wij richten ons onderwijs zo in dat kinderen zich autonoom, verbonden en competent kunnen voelen. Wij dragen daarbij de daltonwaarden uit en geven kinderen de ruimte om zich die waarden zelf eigen te maken.

De Horizon is een daltonschool sinds september 2002. In de loop van de jaren heeft de daltonidentiteit steeds verder vorm gekregen. Dit daltonboek beschrijft de huidige daltonsituatie op De Horizon. Download hier het Daltonboek (maart 2018).

 

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl