Meer- en hoogbegaafdheid

Voltijds hoogbegaafd onderwijs

Sinds de start van schooljaar 2016-2017 biedt de Horizon onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op locatie de Brenner. We hebben drie HB groepen, met maximaal 18/20 leerlingen per groep.

De leerlingen en leerkrachten van deze groepen maken vanzelfsprekend deel uit van de totale schoolorganisatie. Waar we samen kunnen, gaan we samen en waar dat niet kan, gaan we apart.

Elke dag ligt het accent op welbevinden en verantwoordelijk worden/ zijn voor het eigen leerproces en de sfeer in de groep. We hebben niet alleen aandacht voor de cognitieve capaciteiten van de kinderen, maar er wordt vooral gekeken naar het kind zelf: wie is dit kind? Hoe komt dit kind tot leren? Waar liggen mogelijke blokkades en knelpunten en hoe kunnen we die oplossen.

Dit alles in nauwe samenwerking met ouders, experts, en iedereen die een rol speelt in het netwerk van het kind.

Bij ons is de hoogbegaafde leerling niet vanzelfsprekend gemotiveerd om te leren.

Inzicht in het brein leert ons dat intelligentie getraind kan worden en dus veranderlijk is. Vaardigheid in denken, hoeven we daarom zeker niet als fixed te aanvaarden, iedereen kan hier in groeien. Wij willen leerlingen leren hoe te denken en niet wat te denken. Onder de kernwaarden van Dalton, verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandigheid en reflectie liggen veel deelvaardigheden. Om ons deze deelvaardigheden eigen te maken gebruiken wij hiervoor de theorie van Habits of Minds.

De leerkrachten weten waar het over gaat, hebben een gezonde portie lef, zijn minstens zo nieuwsgierig als de kinderen, en maken elke dag passend onderwijs: maatwerk, innovatief, uitdagend en vooral er op gericht het beste uit de leerling te halen.

Leerkrachten zien de talenten van de kinderen en sturen op de processen binnen het onderwijs.

Het is voor ons van groot belang dat ouders participeren; regelmatig gaan we voor kennis op stap en doen we mee aan wedstrijden buiten de school. Ook maken we graag gebruik van de kennis en ervaringen van de ouders voor mooie lessen.

 

Curriculum

basisvakken

Binnen ons onderwijs worden waar nodig methodes gebruikt als leidraad.

Voor het basisrekenonderwijs is dit de methode Pluspunt.

Voor het lees- en taalonderwijs worden diverse methodes gebruikt.

Veelal worden deze vakken compact aangeboden.

 

STEAM

Dit is de verzamelnaam voor Science, Technologie, Enginering, Arts en Math. Na kennislessen techniek gaan de leerlingen aan het werk voor een STEAM challenge. Binnen deze uitdagingen worden vaardigheden als onderzoekend en ontwerpend leren en samenwerken getraind en de creativiteit gestimuleerd.

 

Digitale geletterdheid

* Computational thinking

* ICT basisvaardigheid

* Informatievaardigheid

* Mediawijsheid

We werken vanuit de leerlijnen van FutureNl.

 

Zaakvakken

Deep Level Learning is het ontwikkelen van begrijpend leren. Naast de kennisoverdracht stimuleren we de kinderen om verbanden te ontdekken en nieuwsgierig te laten worden naar nieuwe begrippen. Zo worden de verworven inzichten en kennis beter onthouden.

Er wordt gewerkt met 12 thema’s in een cyclus van drie jaar waarbij de kerndoelen leidend zijn. De geschiedeniscanon van Nederland en de topografieleerlijn lopen zo dicht mogelijk mee of zijn in de thema’s verweven. De thema’s zijn ontwikkeld door Sonia van Enter.

 

Begrijpend lezen en informatieverwerking

Deze vakken worden waar mogelijk binnen de thema’s aangeboden.

 

Aanmelden

Aanmelden kan bij intern begeleider Barbara Hent.

Voorwaarden voor aanmelden zijn:

* Recent (niet ouder dan 2 jaar) intelligentieonderzoek van uw kind, waarbij is vastgesteld dat er sprake is van een TIQ > 130, uitgevoerd door een erkende instantie/orthopedagoog, bij voorkeur met HB specialisatie;

* Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier;

* Gegevens van uw kind uit het leerlingvolgsysteem van de huidige basisschool;

* Een ingevulde vragenlijst ten behoeve van de intake (op te vragen bij Barbara Hent).

 

 

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl