Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan. De MR houdt zich bezig met onderwerpen die vanuit de overheid worden overgedragen aan school, zoals bijvoorbeeld het invoeren van passend onderwijs, het Schooljaarplan, de begroting, schooltijden en het vakantierooster. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht, instemmingsrecht, recht van initiatief en/of recht van informatie over verschillende onderwerpen waarmee de school bezig is. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van school over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school, de leerlingen en de ouders. De MR bestaat uit een oudergeleding en leerkrachtengeleding.

Openbare vergaderingen

De MR vergadert één keer per zes weken en komt, indien nodig, ook tussentijds bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders bijgewoond worden. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij een vergadering, meld dit dan van te voren. Wilt u meedenken over diverse onderwerpen of bij een vergadering aanwezig zijn dan kunt u per e-mail contact opnemen.

Notulen MR vergaderingen

Notulen MR-vergadering 3 oktober 2023 

 

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl